Nabory pracowników

Ogłoszenia archiwalne:

Adiunkt konserwatorski
Pracownia Konserwacji Muzealiów – nabór rozstrzygnięty

Termin zatrudnienia: 01.03.2024 roku
Warunki zatrudnienia: praca na podstawie umowy o pracę, pełny wymiar czasu pracy

Do zakresu obowiązków na stanowisku należeć będzie:

 • Przeprowadzanie zabezpieczeń i konserwacji eksponatów, głównie w zakresie malarstwa;
 • Przygotowanie pod względem konserwatorskim eksponatów do wystaw organizowanych w muzeum oraz eksponowanych poza nim, w tym w szczególności w zakresie sporządzenia opinii konserwatorskiej dotyczącej stanu zachowania wypożyczanych muzealiów;
 • Prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej w zakresie prowadzonych działań zachowawczych i konserwatorskich muzealiów;
 • W razie konieczności zlecenie wykonywania specjalistycznych badań obiektów poddawanych zabiegom konserwatorskim;
 • Należyte wykorzystanie urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu pracowni konserwacji muzealiów oraz zgodne z regułami sztuki stosowanie metod i technik w zakresie podstawowej działalności zachowawczej i konserwatorskiej;
 • Monitorowanie czynników środowiskowych mających wpływ na stan zachowania eksponowanych w salach wystawienniczych oraz magazynowanych dzieł sztuki;
 • Opracowywanie wniosków do grantodawców w zakresie pozyskania środków finansowych na konserwację muzealiów;
 • Udział w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Dyrekcję Muzeum;
 • Podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie różnych form szkolenia, w tym poprzez doświadczenie zdobywane w miejscu pracy w zakresie współpracy międzydziałowej oraz poza nim, w formie wyjazdów studyjnych, udziału w konferencjach i sympozjach specjalistycznych organizowanych przez gremia eksperckie oraz uprawnione podmioty.

 Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, specjalność konserwacja i restauracja dzieł sztuki, stopień zawodowy magister.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 • zgodna na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).
 • do zapoznania się Klauzula informacyjna (do pobrania)

Dokumenty z dopiskiem:
„Dokumenty aplikacyjne – Adiunkt konserwatorski, Pracownia Konserwacji Muzealiów” należy składać do dnia 26.02.2024 roku

 • w formie papierowej w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209), adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
 • lub elektronicznej na adres: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

 Kontakt:
e-mail: dyrektor@muzeum.rzeszow.pl
tel.  (17) 853-52-78 (w. 27)

 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Asystent
Dział Edukacji, Promocji i Cyfryzacji – nabór rozstrzygnięty

Termin zatrudnienia: 01.02.2024

Warunki zatrudnienia: praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/2 czasu pracy

Do zakresu obowiązków na stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie akcji oświatowej poprzez lekcje muzealne, odczyty, seminaria, zajęcia warsztatowe, oraz inne formy upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, zgodnie z profilem kolekcji muzeum;
 • oprowadzanie po wystawach i prowadzenie autorskich zajęć tematycznych popularyzujących zbiory muzeum;
 • opracowywanie programów edukacyjnych służących popularyzacji wiedzy dotyczącej historii, tradycji, kultury Rzeszowa i regionu;
 • utrzymanie współpracy ze szkołami i uczelniami oraz koordynowanie zajęć interdyscyplinarnych;
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu popularyzacji wiedzy o sztuce i historii;
 • przygotowywanie informacji o działalności muzeum w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej instytucji;
 • nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w sprawach wystaw i wydarzeń kulturalnych;
 • organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych;
 • udział w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Dyrekcję Muzeum

 Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe, z tytułem magistra na jednym z kierunków: historia, historia sztuki,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu biegłym.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 • zgodna na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)

  Klauzula informacyjna

Dokumenty z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Asystent w Dziale Edukacji, Promocji i Cyfryzacji” należy składać do dnia 22.01.2024 roku
w formie papierowej w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209) adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
lub elektronicznej na adres: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

Kontakt:
e-mail: lozog@muzeum.rzeszow.pl
tel.  (17) 853-52-78 (w. 16)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Skip to content