Nabory pracowników

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

ASYSTENT
DZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I CYFRYZACJI

Termin zatrudnienia: 02.01.2023 rok

Do zakresu obowiązków na stanowisku należeć będzie:
− prowadzenie akcji oświatowej poprzez lekcje muzealne, odczyty, seminaria, zajęcia warsztatowe, konkursy, koncerty;
− oprowadzanie po wystawach i prowadzenie autorskich zajęć tematycznych popularyzujących zbiory i dokonania muzeum;
− opracowywanie programów edukacyjnych służących popularyzacji wiedzy dotyczącej historii, tradycji, kultury Rzeszowa i regionu;
− utrzymanie współpracy ze szkołami i uczelniami oraz koordynowanie zajęć interdyscyplinarnych;
− opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu popularyzacji wiedzy o sztuce, historii i archeologii;
− przygotowywanie informacji o działalności Muzeum w środkach masowego przekazu oraz na własnej stronie internetowej;
− nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w sprawach wystaw i imprez;
− organizowanie akcji reklamowych i promocyjnych;
− udział w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Dyrekcję Muzeum.
Warunki zatrudnienia: praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania kwalifikacyjne:
− wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku: historia lub historia sztuki lub archeologia
− znajomość j. angielskiego w stopniu biegłym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
− życiorys i list motywacyjny;
− wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
− zgodna na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania).

Dokumenty z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Asystent w Dziale Edukacji,, Promocji i Cyfryzacji” należy składać do dnia 20.12.2022 roku
− w formie papierowej w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209) adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
− lub elektronicznej na adres: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
Kontakt: e-mail: lozog@muzeum.rzeszow.pl tel. (17) 853-52-78 (w. 16)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe.

Klauzula informacyjna

POMOCNIK MUZEALNY

w Budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

Termin zatrudnienia: 02.01.2023 r.

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
− pełnienie dozoru na ekspozycjach i wystawach podczas otwarcia muzeum w wyznaczonych dniach i godzinach oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo dozorowanych eksponatów;
− utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach muzealnych i ich otoczeniu na zewnątrz budynku;
− wykonywanie prac podczas montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych;
− wykonywanie prac przy magazynowaniu i transporcie zbiorów Muzeum;
− obsługa kotłowni w budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19;
− wykonywanie okresowych prac porządkowych i remontowych na terenie Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 12 w Rzeszowie, Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych w Zgłobniu oraz Izby Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej – jednostkach organizacyjnych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie;
− kierowanie samochodem służbowym podczas wyjazdów służbowych i transportu eksponatów;
− informowanie zwiedzających i gości muzeum o bieżących wystawach i imprezach kulturalnych organizowanych przez muzeum;
− sprzedaż biletów, pamiątek i wydawnictw muzealnych, fakturowanie

Informacja o warunkach zatrudnienia: praca w równoważnym systemie czasu pracy na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania kwalifikacyjne:
− wykształcenie minimum średnie,
− prawo jazdy kat. B.

Mile widziane doświadczenie w pracach remontowo-wykończeniowych, oraz posiadanie uprawnień energetycznych G2 w zakresie eksploatacji, znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz komunikatywna znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
− życiorys i list motywacyjny;
− wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
− zgodna na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania).

Dokumenty należy składać: do dnia 20.12.2022 roku w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209) ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Pomocnik muzealny”.

Kontakt: e-mail: administracja@muzeum.rzeszow.pl tel. (17) 853-52-78 (w. 35)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe.

Klauzula informacyjna

Skip to content