Nabory pracowników

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

ASYSTENT
W MUZEUM HISTORII MIASTA RZESZOWA
– ODDZIALE MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE

Termin zatrudnienia: 06.12.2021 roku
Do zakresu obowiązków na stanowisku należeć będzie:
− współpraca przy opracowywaniu scenariuszy i organizowaniu ekspozycji stałych oraz czasowych;
− opieka merytoryczna nad ekspozycjami stałymi oraz czasowymi;
− prowadzenie kwerend i prac naukowo-badawczych związanych z wystawami, historią miasta i regionu;
− współpraca przy przygotowaniu do publikacji katalogów zbiorów lub ekspozycji, wydawnictw popularnonaukowych, wyników badań naukowych jak również przewodników po wystawach;
− udzielanie odpowiedzi na zapytania związane z historią miasta i regionu;
− prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wystaw i historii regionu;
− pełnienie dyżurów merytorycznych;
− bezpośredni nadzór nad majątkiem Działu Historycznego znajdującym się w na ekspozycjach w budynku Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz odpowiedzialność za stan i całość powierzonych zbiorów;
− udział w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego;
− sprzedaż biletów i wydawnictw muzealnych.

Warunki zatrudnienia: praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku: historia i/lub muzealnictwo

Wymagania:
− znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym,
− obsługa kasy fiskalnej oraz wystawianie faktur VAT,
− dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy w zespole,
− obowiązkowość i sumienność.
Nie jest wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
− życiorys i list motywacyjny;
− wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
− zgodna na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania).

Dokumenty z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Asystent w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa”
należy składać do dnia 26.11.2021 roku
− w formie papierowej w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209), adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
− lub elektronicznej na adres: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
Kontakt: e-mail: rkocol@muzeum.rzeszow.pl tel. (17) 853-52-78 (w. 21)
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Klauzula informacyjna

KSIĘGOWY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

w Budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

Termin zatrudnienia: od 01.12.2021

Do zakresu obowiązków na stanowisku należeć będzie:

 • weryfikacja faktur pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie dokumentów;
 • prowadzenie obsługi kasowej, w tym sporządzanie raportów kasowych;
 • nadzorowanie i rozliczanie pobieranych opłat tytułem wstępów, oprowadzania, sprzedaży wydawnictw, pamiątek i innych;
 • regulowanie zobowiązań finansowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej w systemie księgowo-finansowym;
 • wystawianie faktur sprzedażowych (m. in. faktury, faktury korygujące);
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne instytucji;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz wykazu użytkowników drobnego sprzętu;
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, towarów, materiałów i wyborów gotowych;
 • prowadzenie rozliczeń ilościowo-wartościowych towarów, materiałów i wyrobów gotowych oraz nadzór nad osobami materialnie odpowiedzialnymi za stan magazynów.

 Warunki zatrudnienia: praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wykształcenie: wyższe kierunkowe – ekonomia, finanse i rachunkowość. 

Wymagania:

 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów podatkowych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy w zespole;
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienia do pracy.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 Dokumenty z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym” należy składać do dnia 20.11.2021 roku

 • w formie papierowej w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209)
  adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
 • lub elektronicznej na adres: kgs@muzeum.rzeszow.pl

 Kontakt: tel.  (17) 853-52-78 (w. 34), e-mail: kgs@muzeum.rzeszow.pl

 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Klauzula unformacyjna

Oferta zatrudnienia

Skip to content